ንትግራይ ዘለኒ ተስፋ

ቅድሚ ሠለስተ ዓመት ብ፪፳፲፩ ዓመተ ሰላም ዝተጽሓፈ ወወሊድኪ ብዕድሎም ይዕበዩ ኢልኪ ዝደርበኽዮም ጠሚዮም ዓሪቖም እንተእውዩ ብኽያቶም መንደቕ ኢያሪኮ መፍረሰ። እንታይኳ ዝፈርስ መንደቕ ሃሊዩኪ። ዘዝሃንፅክዮ ፈሪሱስ ምድርና ብኣእማን መሊእዎሎ፤ ኣታ ገሌኹም’ንዶ ዝእምኒ ተጠቐሙሉ ይብሉና ገሊኦምስ። ኣእባን ሓቚፍና ገዛ ግና ናፊቕናሎ። እምኒ ተተርኢስና መንደቕና ሞሽሙሺሉ። ካብ ምስቲ ደው ዝበለ ደው ክንብል ምስቲ ዝደቀሰ ምድቃስ ቀኒዑና ካብ ገገዛና […]

ንትግራይ ዘለኒ ተስፋ

ቅድሚ ሠለስተ ዓመት ብ፪፳፲፩ ዓመተ ሰላም ዝተጽሓፈ

ወወሊድኪ ብዕድሎም ይዕበዩ ኢልኪ ዝደርበኽዮም ጠሚዮም ዓሪቖም እንተእውዩ ብኽያቶም መንደቕ ኢያሪኮ መፍረሰ። እንታይኳ ዝፈርስ መንደቕ ሃሊዩኪ። ዘዝሃንፅክዮ ፈሪሱስ ምድርና ብኣእማን መሊእዎሎ፤ ኣታ ገሌኹም’ንዶ ዝእምኒ ተጠቐሙሉ ይብሉና ገሊኦምስ። ኣእባን ሓቚፍና ገዛ ግና ናፊቕናሎ። እምኒ ተተርኢስና መንደቕና ሞሽሙሺሉ። ካብ ምስቲ ደው ዝበለ ደው ክንብል ምስቲ ዝደቀሰ ምድቃስ ቀኒዑና ካብ ገገዛና ኣኾሊዕና ኣብ ገገዛና ክንሕጎስ፣ መጣቕዕቲ ውሑዳት ደርብታት ኮይንና ኣይ ዕዱማቶም ኣይ ለመንቶም ካብቲ ሓደ ናብቲ ሓደ ክንኮልል ንውዕል። ንሳቶም ከዓ ሕንኽ ዘይብሉ እንክምቸዎም ዋርድዮኦም’ኳ ዘይቖጽሩና እንክሳደዱ ናብ ጓዳ ጎዳጉድና ኣትዮም ነታ ንደቅና ዘብሰልናያ ንእሽተይኳ ጓሕጊሖም ክወስድዋ ይውንጥሑ። ዋይ ትዕዝብቲ።

ኣንቲ’ሞ ጸገምካ’ንዶ ረስዓዮ ትብልኒ ዘይርሳዕ ዘይጋደፈካ’ንዶ ኾይኑኒ። እምበርሲ ኣንስ ንዓቒ እንክርኢ ኩሉ ጠናጢንካ ሰማይ ሰማይ ብረር ይመፀኒ። ንዓኺ እንክጥምት ዓይነይ ብታሕጓስ ንብዓት ቅፅርፅር ይብለኒ። ኣንቲ ንዓኺ ምሕሳብ ደኣ ፍፁም ፍስሃ’ንድዩ።

ትምኒተይ ትግራይ ለሚዓን ዓምቢባን ክርኢ’ዩ። ፅርጊያታታ ሰፊሖምን ፀቢቖምን ይረኣየኒ። ህንጻታት ብፍሉይ ቅርጺ ተሰሪሖም ብዝተፈላለዩ ሥራሕቲ ተመሊኦም፣ ተኽልታት በብመንገዱ ክርኣዩ፣ ገጠራት ብሕርሻ ዓሚረን፣ ሕፅረት ማይ ታሪኽ ኮይኑ ኩሉ ብግቡእ ዝለምዓሉ ፣ መጓዓዝያ ምቹው ዝኾነሉ ፣ ግልጋሎት መንግስቲ ንህዝቢ ተመስገን ዘብል ኮይኑ ፣ ኣብያተ እምነት ብምእመናን መሊአን ፣ ሰብ መሠረታዊ ናውቱ ተማሊኡሉ ዝነብረላ ትግራይ ትረኣየኒ። ናይ ሥራሕ ሰዓት ዝኽበረሉ ፣ ገባር ብግቡእ ዘፍርየሉ ፣ ነጋዳይ ብቐሊሉ ዝነግደሉ ፣ በብግዚኡ ዝፈርዩ ውፅኢታት ሥራሕ ዝበዝሑላ ትግራይ ኣብ ቀረባ ኣላ። ትምህርቲ ማእኸል ኩሉ መፅናዕትን ዕብየትን ዝኾነሉ ፣ ሕብረተሰብን ተማሃራይን ኢድን ጓንትን ኮይኑ እቲ ሓደ ነቲ ኻሊእ ከይነዓቐን ከይረሓቐን ሓዲኡ ናይቲ ኻሊእ ፀገም ዝፈትሓሉ ፣ ውፅኢታት መፅናዕቲ ናብቲ ሕብረተሰብ ኣትዮም እቲ ርኡይ ፀገማቱ ዝፈትሓሉ ፣ እንዳተኣከበ ዝብተን ፣ ተበቲኑ ከዓ ናብ ሓደ ዝጥመር ፣ መሠረቱን ሓይሉን ሓንቲ ጨናፍሩ ግና ሽሕን ሚእቲን ዝኾነሉ ሕብረተሰብ ዝወለደት ኣዶ ትግራይ ማዕዶ ብዙሕ ከይከድካ ትረኣየኒ። ትምኒተይ ድዩ ዋላ መልኣኽ ሕሹኽ ኢልኒ ኣይተረደኣንን። እዛ ትግራይ እዚኣ ግን ኣዶ ኹሉ ሕያወይቲ ፣ ይትረፍ ንደቃ ንጎረባብታ ኣኪባ ትዕንግል ፣ ሓቂ መትከላ ዝኾነት ውሕልልቲ ኣዶ እያ። ኩዒትካያ ወርቂ ትሽልም ፣ ዘሪእኻያ ስርናይ ትመስል ፀባን መዓርን ዝቐለባ ፣ ጥልፍን ጥበብን ዝኽዳና ክዙን እኽሊ ተቖኒና ፣ ፍሽኽታኣ ብዘይምቁራጽ ትህብ ኣዶ ትመጽኣላ።

ኣካል እዛ ኣዶ እዚኣ ምዃን ክንደይ ምቁር እዩ። ወዳ ኾይንካ ምርካብ ከመይ ዝበለ ፀጋ እዩ። ብዙሓት ሪኦም ዝቐንኡላ ንዓኻ/ኺ ግና ወላዲትካ/ኪ እንክትከውን ክንደይ የኹርዕ እዩ።

ኣቲ’ዶ ንዒንዶ ቕረቢ። ከምቲ ብሕልምኻ ኣብ ቅድሚትካ ትሪኣ ከስብኻ ክትጭብጣ ግና ዘይከኣልካ እንታይ ሒዙካ ከምዘትረፈካ ዘይርዳኣካ ናትኪ ከዓ ከምኡ ኾይኑ ኣጨኒቑኒ’ሎ። ንኸይትቐርብኒ ኣሲሩ ዝሓዘኪ ሽፍታ መን ምዃኑ ግመ ደበና ሸፊኑኒ ገፁ ከለልዮ ኣይከኣልኩን። ኣንቲ’ዶ ኣብ ሞንጎይን ኣብ ሞንጎኺን ዝተነፀፈ መንገዲ ክንደይ’ዩ ርሕቐቱ። ክንደይ ከፊልካኸ ትኸዶ። ዶስ ዋላ ዝቐረብኩኺ እንትመስለኒ ዘርሕቕ ኣለኪ’ዩ ተሓዚኺ። ዶስ ዋላ ደቂሰ’የ ዝሓልም ዘለኹ ክባራበር።

ንዓቒ ኣርሒቐ እንከቋምጥ ዝኣሰረኒ መቑሕ ተፈቲሑ ናብቲ ዘለኽዮ ትግራወይቲ ከነዓን ይውንጨፍ። ኣሽሓት ተሰሊፎም ከም መላእኽቲ ፃዕዳ ተኸዲኖም እቲ ሓቀኛ መበል ሚእቲ ጉጅለ (ነገድ) መላእኽቲ እንክመስሉ ይርኣየኒ። ፍትሒ ነጊሱ መሬት ለስሊሱ ናይቶም ታሪኾም ዝተቐብረ ቅዱሳት ኣቦታትና ናብራ ተመሊሱ ይርኣየኒ።

እምበር ንዓኺ እንክሓስብ ደኣ ኣንቲ ሰዓታት’ኳ ኣይርደኣንን። ብታሕጓስ ፍንፅሕ ኢለ ክመውት ይብል። ሕማምኪ ሕማሞም ዝኾነ ቅኑዓት መራሕቲ መሓውርትኺ ክሕልዉ ፀገማትኪ ከርህዉ ለይትን ቀትርን ከም ተሰባሪት ዕሸል እንከሐንቅቑኺ ይርኣየኒ። ንብዓት ደቅኺ ንብዓቶም ፣ ራህዋኺ ከዓ እንኮ ራእዮም ዝኾኑ መራሕቲ ፅባሕ ብሎሚ ዘይድረቱ ሓንጎፋይ ኢሎም ናብ ፅባሕ ዘሳግሩኺ ኣመትቲ ዘረብኦም ከም ሓዊ ኣዕፅምቲ ዘቃፅል መብራህቲ ዓይኒ ዝኾኑ ላምባዲናታትኪ ይረኣዩኒ። ነቒሖም ዘንቅሑ ፣ ተጎጂሎም እንትኸዱ ድምፂ ኣእጋሮም ልብኻ ዘርዕድ ብዘይውነኻ ትስዕቦም እዞም ወርቂ ዝኾኑ ደቅኺ ይመፁኺ’ለዉ።

ስምዕዮም እስኪ ‘ዞም ዘላግጹለይ ዘለዉ። “ኣንታ ሰካራም ተባራበር። ዘይትረኽቦ ክተተስፉ ዝረገፅካዮ ከይጠልመካ ይብሉኒለዉ። ኣነስ መረገፂየይ ፅኑዕ ባይታ’ዩ ይብሎመለኹ። ትማሊ ኣብ ማሕዘልኪ ሎሚ ኣብ መረባኺ ዝርከብ ፅባሕ ግና ኣብ መጋይጽትኺ መጋየጺ ከንብር‘ዩ ትምኒተይ። ኣብ ሎማዓንትኺ ዝወፈርኩ ሃንዳሲ መፃኢኺ’የ። ኣይተላግፁለይ’ባ። ትማሊ ፅባሕ ኢልኩም ተበጊስኩም ኣብ ትማሊ ዝተታኸስኩም ከይወግሓልኩም ድቃስ ጥዒምኩም ወጋሕታ ዝናፈቖ እንትለዓል ፀልማት’ዩ ዘሎ ደቅስ ትብልዎ ፀልማት ክተምስሉ ማዕፆ ዓፂኹም ሓዊ ተሳውሩ! ብናይ ሕሶት ብርሃን ክተዐሽዉ ላሕ ትብሉ ዓያሹ ፣ ኣነ ግና ጽኑዕ መትከለይ “ዘይወግሕ’ያ መሲልዋስ …” ይብለኩም።

ነቶም ፀገማትን ፅጉማትን’ዶ ግደፎም ስገሮም እንዶ’ዶ በልክኒ። ንዓኺ ካብ ምርኣይ እንድሕር ዝኸልኣኒስ ኩሉ ንግደፎ። ብምጥምማት ተፍርሶ ገታር መንደቕ ተዝህሉ ቅድም ቀዳድም መንደቕ ድኽነትና ምፈረሰ። ንዘበናት ዓይን ዓይኒ ከም ፍቑራት ተጠማሚትና። ስገር በልኒ ኣንቲ ሕያወይቲ ኣዶ። ብዝደቀሱን ጫው ጫው ብዝበሉን ኣይትገራህ በልኒ። እንበኣር ንስገር ኣንቱም ዓይና ክትሪኡ ሃንቀውታ ዘለኩም። ነታ ሰጊርካ ትርከብ ጥራሕ ንጠምታ።